Author Topic: Lex's Songbook  (Read 346 times)

APorg

  • Dark Power
  • ******
  • Posts: 5336
  • Fanatic Xenophile
Lex's Songbook
« on: July 14, 2023, 05:16:39 PM »
Quote
Hūs fan de Rizende Sinne

D'r is in hūs wei nei ūnderen yn Port Elhours
Se neame de Rizende Sinne
En it is de ruļne west fan mannich earme jonge
En God, ik wit dat ik ien bin

Mem wie skroar, ja, ja
Naaide myn ālde broek
Myn heit wie in gokken mann, ja, ja
Omleech, fier ūnder yn Port Elhours

No is it ienige ding in gokken mann ea nedich
Is in koffer, Hear, en in koffer
En de ienige kear dat in gek as hy tefreden is
Is as er allegear stien kāld dronken is
“Moral wounds have this peculiarity - they may be hidden, but they never close; always painful, always ready to bleed when touched, they remain fresh and open in the heart.”
― Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo